Tang Lễ Công-Binh Lê Văn Thuần

Xin Chung lòng cầu nguyên Cho Linh Hồn Anh Thuần sớm về miền Cực Lạc

Tháng 5 2016  tại Houston Texas ..Nhà quàn Vĩnh Cửu

https://goo.gl/photos/wQmUvtLSUzGoAdPa9   more pictures @ link

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: