Công Binh Tôn-Thất Bướm, @ Houston từ giã chúng ta

Thứ Sáu tuần rồi các bằng hữu Công Binh tai Houston đã đến tiễn đưa Anh Tôn Thất Bướm, Cuwuj Đại Úy Công Binh Liên Đoàn 8 Công Binh Kiến tạo đã đột ngột qua đời sau một cơn bệnh nặng….Rất nhanh…

Niên trưởng Công Binh Houston, Ngô Lê Tính, Trần văn Huyền. Tôn Thất Khôi, Phạm Cơ, Ngô Hùng Nguyễn đăng Chinh..đã đến nhà quàn thăm hỏi gia đình anh Bướm…

Thân nhân của Anh khắp nơi đều về được Houston để tiễn đưa Anh

 

https://goo.gl/photos/6GcJP1bE7cjeh7CB9

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: