Monthly Archives: January 2016

Công Binh Tôn-Thất Bướm, @ Houston từ giã chúng ta

Thứ Sáu tuần rồi các bằng hữu Công Binh tai Houston đã đến tiễn đưa Anh Tôn Thất Bướm, Cuwuj Đại Úy Công Binh Liên Đoàn 8 Công Binh Kiến tạo đã đột ngột qua đời sau một cơn bệnh nặng….Rất nhanh…

Niên trưởng Công Binh Houston, Ngô Lê Tính, Trần văn Huyền. Tôn Thất Khôi, Phạm Cơ, Ngô Hùng Nguyễn đăng Chinh..đã đến nhà quàn thăm hỏi gia đình anh Bướm…

Thân nhân của Anh khắp nơi đều về được Houston để tiễn đưa Anh

 

https://goo.gl/photos/6GcJP1bE7cjeh7CB9