Monthly Archives: May 2014

Phân Ưu: Đai Úy Võ-Đăng-Minh (Từ trần 17 May 2014)

Hôi Trưởng và toàn thể Anh Em Hội Ái Hữu Công Binh Bắc California.
Thành thật chia buồn đến Toàn thể Gia quyến
Đại úy Võ Đăng Minh
Phòng Kỹ Thuật Khu Quân Sản Tạo Tác Saigon
vừa từ trần ngày 17 tháng 5 năm 2014 tại Saigon.
Xin cám ơn Anh Huỳnh Văn Hai Trưởng Khu Quân Sản Tạo Tác Saigon cung cấp thông tin.
Thành Kính Phân Ưu.
Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị.