Thăm Anh Độ và Anh Huế (March 2014)

1.Thăm Anh Nguyễn Tế Độ
Hôm nay 10/3/14, chúng tôi gòm:
Anh Be (bạn Tôn Thất Khôi Houston-TX), anh Nguyễn Ngọc, anh Vũ Quang Đăng, anh Trần Công Viên và Tấn đi thăm Anh Độ tại BV Stanford,
hiện anh Độ còn rất yếu sau ca mỗ lại lần thứ 3 vì bị nhiễm trùng, tình trạng anh Độ có thể còn nằm lại BV nhiều ngày nữa, hiện anh Độ nằm phòng E 324.
Xin chuyễn vài hình ảnh đi thăm Anh Độ.
Nguyễn Thành Tấn.
Cập nhật tin tưc Anh Độ ngày 23 tháng 3 2014:
Kính thông báo:

Hôm nay 22/3/14, từ BV Stanford anh Độ đã được chuyễn về:
Grant Cuesta Nursing Home

Địa chỉ: 1949 Grant Rd., Mountain View, CA.94040, phone:(650) 968-2990

Tôi điện đàm với anh Độ thì bệnh tình của anh Độ cũng còn rất yếu, số phone trên là của Nursing Home, còn điện thoại của anh Độ thì mấy cháu con anh Độ không cho xài sợ nói chuyện nhiều anh Độ sẽ mệt, hơn nữa giọng nói anh Độ còn yếu lắm.

Nguyễn Thành Tấn.

2. Thăm Anh Ngô Văn Huế

Hôm nay 4/3/2014, chúng tôi gòm: Anh Dương Công Liêm, Anh Lê Văn Tâm, Anh Lý Văn Tuyền và Tấn đi thăm Anh Huế hiện mỗ “Tuyến tiền liệt”(prostate) tại BV Mountain View 2500 Grant Rd.

Xin chuyễn vài hình ảnh thăm Anh Huế.

Nguyễn Thành Tấn.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: