Sưc Khỏe Anh Em Bắc cali

1. Anh Nguyễn Tế Độ

Sau khi vết mỗ bị nhiễm trùng, BV Stanford mỗ lại lần thứ nhì, theo người nhà cho biết hiện nay vết mỗ còn đau đớn, hiện anh Độ nằm tại BV Stanford phòng số:
E 324.
Xin thông tin đến quý Anh tin không vui này.
Nguyễn Thành Tấn.
2. Anh Bùi Văn Bắc
Hôm qua, nhày 28/2/2014, chúng tôi gòm có: Anh Dương Công Liêm, Anh Lê Văn Tâm, Anh Vũ Quang Đăng và Tấn đến nhà thăm Anh Bắc mới vừa xuất viện: bệnh suyễn khá nặng.

Xin thông tin và chuyễn vài tấm hình đi thăm Anh Bắc tại nhà.

Số phone nhà Anh Bắc: (408) 297-5946.

Nguyễn Thành Tấn.

Photo
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: