Anh Nguyễn Tinh Vệ

Anh Nguyễn Tinh Vệ đang nhập viện O’Connor tại San Jose đã 3 ngày nay,
Nguyên nhân:  Bệnh có máu đọng trong đầu, các bác sĩ đang chuẩn bệnh chưa quyết định có mỗ hay không?

Hôm nay 9/2/14 có Anh Lê Văn Tâm, Anh Nguyễn Thiện Hải và Tấn đã vào thăm anh Vệ

xin chuyễn tiếp vài hình ảnh thăm anh Vệ, Anh Vệ nằm phòng 5222A.
Photo   Photo   Photo   Photo
Hình Lớn hơn :

Nguyễn Thành Tấn.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: