Monthly Archives: February 2014

Anh Nguyễn Tinh Vệ

Anh Nguyễn Tinh Vệ đang nhập viện O’Connor tại San Jose đã 3 ngày nay,
Nguyên nhân:  Bệnh có máu đọng trong đầu, các bác sĩ đang chuẩn bệnh chưa quyết định có mỗ hay không?

Hôm nay 9/2/14 có Anh Lê Văn Tâm, Anh Nguyễn Thiện Hải và Tấn đã vào thăm anh Vệ

xin chuyễn tiếp vài hình ảnh thăm anh Vệ, Anh Vệ nằm phòng 5222A.
Photo   Photo   Photo   Photo
Hình Lớn hơn :

Nguyễn Thành Tấn.