CB Phạm Đức Chí đang ở Nursing Home San Jose CA

Hôm nay Anh Tâm, anh Dục, anh Hải và Tấn có đến thăm anh Chí hiện đang dưởng bệnh tại Nursing home, địa chỉ 75 đường 13 St., phòng 25, San Jose.
Sau khi giải phẩu xong, bệnh viện chuyễn anh Chí về Nursing home.

Kính xin thông báo để trong anh em Công Binh vùng San Jose thuận tiện thăm viếng.

Nguyễn Thành Tấn.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: