Bắc Cali: Nguyễn Trường LĐ 30CBCĐ

Ngày 24/7/13 Anh Nguyễn Trường, trước ở đơn vị LĐ30CBCĐ, TĐ303CBCĐ,
từ Oregon đến San Jose thăm anh em Công Binh.
.

Photo Photo

.

Photo  Photo

.

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5906794711778217425

.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: