CB Bắc Cali: Thăm Bạn bị bệnh

ngày 27/7/13, Anh Nguyễn Thiện Hải và Tấn đi thăm Anh Lê Văn Tâm nằm BV Kaiser – San Jose.

.
Ngày xưa Anh Lê Văn Tâm là TĐT 51 CBKT, Hải Trưởng Ban 3, Tấn ĐĐT 512.

.

Photo

.

Photo

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: