Chương Quốc Bửu @ San Jose July 2013

Ngày 10/7/2013 Anh Chương Quốc Bữu từ Michigan đến San Jose thăm anh em.

Anh Bữu trước ở Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu.

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5903753079572217601

Photo Photo Photo

PhotoPhoto

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: