Bắc Cali: Tống Quang Ngọc @ San Jose – July

Ngày 5tháng 7 2013  anh Tống Quang Ngọc từ Dallas – Texas đến San Jose thăm anh em Công Binh,

anh Ngọc trước ở Liên Đoàn 30 CBCĐ

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5903443943860396545

Photo  Photo

Photo Photo

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: