Băc Cali 2013 June

Ngày 15/6/13: chuyễn tiếp hình ảnh anh Nguyễn Văn Thành từ Maryland đến San Jose .

Thành trước ở LĐ5CBKT – TĐ51CBKT

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5902972743518004289

Photo Photo Photo

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: