Bắc Cali-Sinh Hoạt Tháng 6 2013

Ngày 2 tháng 6 , anh chị Phạm Văn Vân từ Massachusetts và  anh Đoàn Công Minh từ Garden Grove Nam Cali. cùng đến San Jose thăm anh em Công Binh tại San Jose.
Photo Photo
Photo Photo
Photo Photo
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: